این سامانه، به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان خود، علاوه بر چاپ آگهی مفقودی مدارک و سایر آگهی های تجاری و ارسال آن برای مشتریان ، نسخه الکترونیکی روزنامه هایی که آگهی مفقودی اسناد و مدارک مشتریان در آن به چاپ رسیده است را، به صورت رایگان در اختیار مشتریان عـزیز قـرار می دهد. برای دانلود نسخه الکترونیکی، بر اساس تاریخ مورد نظر، آن را دانلود نمایید.

لطفاً به نکات زیر دقت نمایید:

-آگهی مفقودی مدارک یک روز پس از ثبت سفارش آگهی در روزنامه چاپ میگردد.

-در صورتی که در هنگام ثبت آگهی، درخواست ارسال نسخه فیزیکی روزنامه را ارائه داده باشید، حداقل تا ۷۲ دو ساعت کاری پس از چاپ، روزنامه از طریق پست به نشانی اعلامی ارسال خواهد شد.

- لطفاً در صورت هر گونه مشکل برای دریافت نسخه الکترونیکی با پشتیبان سایت تماس بگیرید

روزنامه اتحاد ملت شماره1745تاریخ1403/03/27 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1744تاریخ1403/03/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1744تاریخ1403/03/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1744تاریخ1403/03/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1744تاریخ1403/03/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1743تاریخ1403/03/23 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1743تاریخ1403/03/23 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1743تاریخ1403/03/23 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1742تاریخ1403/03/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1742تاریخ1403/03/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1742تاریخ1403/03/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1741تاریخ1403/03/21 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1741تاریخ1403/03/21 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1741تاریخ1403/03/21 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1740تاریخ1403/03/20 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1740تاریخ1403/03/20 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1739تاریخ1403/03/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1739تاریخ1403/03/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1739تاریخ1403/03/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1739تاریخ1403/03/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1739تاریخ1403/03/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره173۸تاریخ1403/03/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره173۸تاریخ1403/03/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره173۸تاریخ1403/03/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1737تاریخ1403/03/13 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1736تاریخ1403/03/12 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1736تاریخ1403/03/12 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1735تاریخ1403/03/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1735تاریخ1403/03/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1734تاریخ1403/03/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1734تاریخ1403/03/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1734تاریخ1403/03/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1733تاریخ1403/03/07 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1733تاریخ1403/03/07 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1733تاریخ1403/03/07 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1732تاریخ1403/03/06 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1731تاریخ1403/03/05 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1731تاریخ1403/03/05 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1731تاریخ1403/03/05 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1731تاریخ1403/03/05 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1730تاریخ1403/03/01 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1730تاریخ1403/03/01 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1730تاریخ1403/03/01 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1729تاریخ1403/02/31 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1729تاریخ1403/02/31 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1729تاریخ1403/02/31 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1728تاریخ1403/02/30 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1728تاریخ1403/02/30 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1728تاریخ1403/02/30 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1727تاریخ1403/02/29 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1727تاریخ1403/02/29 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1727تاریخ1403/02/29 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1726تاریخ1403/02/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1726تاریخ1403/02/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1726تاریخ1403/02/26 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1725تاریخ1403/02/25 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1725تاریخ1403/02/25 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1724تاریخ1403/02/24 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1724تاریخ1403/02/24 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1724تاریخ1403/02/24 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1723تاریخ1403/02/23 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1723تاریخ1403/02/23 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1722تاریخ1403/02/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1722تاریخ1403/02/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1722تاریخ1403/02/22 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1721تاریخ1403/02/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1721تاریخ1403/02/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1721تاریخ1403/02/19 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1720تاریخ1403/02/18 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1720تاریخ1403/02/18 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1719تاریخ1403/02/17 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1719تاریخ1403/02/17 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1719تاریخ1403/02/17 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1718تاریخ1403/02/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1718تاریخ1403/02/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1718تاریخ1403/02/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1718تاریخ1403/02/1۶ دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1717تاریخ1403/02/12 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1717تاریخ1403/02/12 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1717تاریخ1403/02/12 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1716تاریخ1403/02/11 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1716تاریخ1403/02/11 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1716تاریخ1403/02/11 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1716تاریخ1403/02/11 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1715تاریخ1403/02/10 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1715تاریخ1403/02/10 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1715تاریخ1403/02/10 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1714تاریخ1403/02/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1714تاریخ1403/02/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1714تاریخ1403/02/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1714تاریخ1403/02/09 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1713تاریخ1403/02/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1713تاریخ1403/02/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1713تاریخ1403/02/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1713تاریخ1403/02/08 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1712تاریخ1403/02/05 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1711تاریخ1403/02/04 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1711تاریخ1403/02/04 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1710تاریخ1403/02/03 دانلود روزنامه
روزنامه اتحاد ملت شماره1710تاریخ1403/02/03 دانلود روزنامه

آدرس ارتباطی ما

 

 

آدرس ارتباطی  ما

 • دفتر مرکزی : يوسف آباد، خیابان اسدآبادی، بين خيابان ١٩ و ٢١ پلاك ٢٠٧. واحد ٥.
 •  
 • تلفن ثابت :
 • 02188982137
 • 02186054118
 • 02188390136
 • 02188902447
 • 02186052633
 • موبایل :09330164433  شبانه روزی از طریق پیامک
 •  

           09364702205 (پاسخگویی از ساعت 10تا 16)

 •  
 • ایمیل :etehademelat.ir@gmail.com

 

 •  

مجوز ها